مرکز همایش های بین المللی رازی 

آدرس: تهران ، بزرگراه شهید همت غرب، تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران، مرکز بین المللی همایش های رازی