تمدید مهلت ارسال مقالات
1395-09-15
تمدید مهلت ارسال مقالات

نظر به استقبال دانشجویان، پژوهشگران و درخواست های مکرر، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت ارسال مقالات به پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا مجددا  تا پایان ساعت 24 روز سه شنبه 30 آذرماه تمدید گردید. نویسندگانی که هنوز موفق به ارسال مقاله نشده اند فقط تا مهلت تعیین شده می توانند نسبت به ارسال مقاله اقدام کنند چرا که این فرصت دیگر تمدید نخواهد شد.