تمدید مهلت ارسال مقاله
1395-08-19
تمدید مهلت ارسال مقاله

نظر به استقبال دانشجویان، پژوهشگران و درخواست های مکرر، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت ارسال مقاله برای پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا تا پایان ساعت 24 روز دوشنبه 15 آذرماه تمدید شد.