این نمایشگاه با هدف معرفی دستاوردهای فناوری شرکت­های دانش­ بنیان و فناور برخواسته از شریف و با تاکید بر محورهای سلامت، انرژی، محیط زیست، فناوری اطلاعات، نفت و حمل و نقل برگزار خواهد گردید.